Vacancies (1/1)

DIRIGENT VOCAL GROUP (M/V)

Gemengd studentenkoor ‘’Vocal Group Musilon’’ van de Universiteit Twente is op zoek naar een dirigent(e) voor repetities op maandagavond en minimaal drie concerten per jaar. 

De functie is per 6 september 2021 beschikbaar. De deadline voor aanmelden is 30 juni.

 

DE VERENIGING

Musilon is de gemengde vocal group van de Universiteit Twente met ongeveer 50 leden en een uiteenlopend repertoire met onder andere pop, jazz en musical. Musilon staat open voor studenten en medewerkers van de UT die willen zingen (met of zonder ervaring), maar is niet bang voor spannende akkoorden en verrassende arrangementen. Het is een enthousiast en gezellig koor, waarvan de leden ook buiten het zingen veel met elkaar omgaan. Daarnaast is Musilon een internationaal koor wat betekent dat de voertaal binnen de vereniging Engels is.

Wij repeteren op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Vrijhof op de Universiteit Twente. Onze repetities zijn er op gericht om het repertoire in te studeren zodat wij op twee momenten per jaar concerten kunnen geven; in december en juni. Hiernaast gaan wij twee keer per jaar op studieweekend, waar ook gerepeteerd wordt. Wij hebben ook andere activiteiten, zoals deelname aan de Prismare korendag en Amusing Hengelo.  

Zie ook: www.musilon.utwente.nl.

 

Musilon tijdens corona

De aanname is dat de repetities weer fysiek zullen zijn, wanneer deze functie vervuld is. Verder is het goed om te weten dat Musilon tijdens de lockdown actief is gebleven. Musilon heeft een paar verschillende vormen van online repetities geprobeerd. Wanneer toegestaan heeft Musilon een hybride repetitie gerepeteerd waarbij een deel van het koor fysiek aanwezig was en de rest een livestream van de repetitie thuis volgde. Momenteel repeteert Musilon wekelijks met Jamulus.

Musilon maakte ook een videoconcert in plaats van ons normale winterconcert. Deze video bestond uit enkele video-opnames van nummers van eerdere concerten en enkele nieuwe nummers die leden afzonderlijk van elkaar hadden opgenomen. Op dit moment werken we naar een zomervideoconcert toe met nieuwe nummers die leden weer apart opnemen.

 

GEWENSTE KWALITEITEN

De kandidaat:

– Heeft een afgeronde HBO-opleiding tot koordirigent (of vergelijkbaar niveau).

– Heeft ervaring met repetities en directie van vier- tot zesstemmige koorstukken met een repertoire van lichte muziek (pop, jazz, close harmony).

– Heeft aandacht voor samenklank, dynamiek, articulatie, uitspraak, tekstbeleving en ritme.

– Kan het koor op de piano begeleiden tijdens repetities en bij voorkeur tijdens concerten.

– Heeft ervaring met doceren van zangtechniek (o.a. het geven van een goede warming-up).

– Is energiek, enthousiast en heeft overwicht.

– Motiveert het koor om het beste uit zichzelf te halen.

– Heeft affiniteit met studenten.

– Kan omgaan met frequente ledenwisselingen.

– Heeft een redelijk niveau van Engels, daar de repetities ook in het Engels zullen plaatsvinden.

– Communiceert gemakkelijk met leden en bestuur.

 

SOLLICITEREN

De Universiteit werkt met zelfstandige ondernemers (ZZP-ers) middels een modelovereenkomst. De contractafspraken lopen via Culture & Events van de Universiteit Twente. 

Schriftelijke reacties met C.V. kunnen  gestuurd worden naar sollicitaties@musilon.utwente.nl. Kandidaten zullen na een positief kennismakingsgesprek een gedeelte van een repetitie werken met het koor. 

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van Musilon. Vragen over contractvorm en vergoeding kunt u stellen aan Culture & Events. Beiden zijn te bereiken via sollicitaties@musilon.utwente.nl

CONDUCTOR VOCAL GROUP (M/F)

Mixed student choir “Vocal Group Musilon” at the University of Twente is looking for a conductor for rehearsals on Monday evening and at least three concerts annually.

The function is available starting on September 6th, 2021. The deadline for applying is the 30th of June. 

 

THE ASSOCIATION

Musilon is the mixed vocal group of the University of Twente, consisting of approximately 50 members and sings a varied repertoire including pop, jazz and musical. Musilon welcomes students and employees of the UT interested in singing (regardless of experience), but does not shy away from more complicated harmonies and challenging arrangements. The choir is lively and enthusiastic, and its members regularly meet up outside of rehearsal time. Additionally, Musilon is an international choir, which means the main language within the association is English. Rehearsals occur on Monday evenings from 19:30 until 22:00 in the Vrijhof at the UT. Rehearsals are aimed towards teaching and practicing the repertoire in preparation for the concerts, which are held twice a year, in December and June. In addition, Musilon organizes two rehearsal weekends, in which the repertoire is rehearsed more intensively. We also participate in other activities, such as the Prismare korendag and Amusing Hengelo. 

See also: www.musilon.utwente.nl

 

Musilon in corona times

The assumption is that the rehearsals will be physical again when this position is filled. Furthermore, it is good to know that during the lockdown Musilon stayed active. Musilon had a few different forms of online rehearsals. When allowed, Musilon had a hybrid rehearsal where a part of the choir attended physically and the rest followed the live stream of the rehearsal at home. At the moment, Musilon is rehearsing weekly using Jamulus.

Instead of our normal winter concert, Musilon made a video concert previous December. This video consisted of some video recordings of songs from earlier concerts and some new songs that members recorded separately from each other. At the moment, Musilon is working towards a summer concert video with new songs that members once again record separately.

 

QUALITIES

The applicant:

– Has a minimum of a higher vocational (HBO) or similar degree in choir conducting.

– Is experienced in rehearsing and conducting four- to six part choral works with a repertoire of popular music (pop, jazz, close harmony).

– Pays attention to harmony, dynamics, articulation, vocalization, immersion and rhythm.

– Can accompany the choir on piano during rehearsals and preferably during concerts.

– Is experienced in teaching singing techniques (e.g. giving a good warming-up).

– Is energetic, enthusiastic and in control.

– Motivates the choir to bring the best out of themselves.

– Has affinity with students.

– Is able to deal with frequent member changes.

– Is appropriately versed in English, as rehearsals will be held in English.

– Communicates easily with members and the board.

 

APPLICATION

The University of Twente employs independent entrepreneurs through a model agreement. Contractual arrangements are established with Culture & Events of the University of Twente.

Written responses including a resume can be sent to sollicitaties@musilon.utwente.nl. After a positive preliminary interview, candidates shall conduct part of a rehearsal.

For more substantive information, please contact the board of Musilon. Queries regarding the type of contract and compensation will be taken up by Culture & Events. Both can be reached through sollicitaties@musilon.utwente.nl